หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ รศ. ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ และ ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม พร้อมด้วย อาจารย์ ผศ. ศิริกาญจนา พิลาบุตร คณบดี คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งผลการประเมินได้รับผลผ่าน คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับในปีการศึกษา 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการรับการตรวจประเมินฯ ทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาประชุมสรุปผลและเริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งรายงานผลการตรวจประเมินฯ ให้ สกอ. รับทราบในลำดับต่อไป


ไฟล์แนบ : ไม่พบไฟล์เอกสาร
เขียนเมื่อ : 21 ก.ค. 61
จำนวนผู้อ่าน : 278 ครั้ง