ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ผลการตรวจประเมินเพื่อขอความเห็นชอบสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Read more...
การตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ต่อเนื่องปีที่ 2 Read more...
งานเปิดโลกเทคนิคการแพทย์ วันที่ 13 มกราคม 2561 Read more...
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิตเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ Read more...
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา Read more...
งานปฐมนิเทศผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560 Read more...
งานประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) “Diagnostic techniques for investigation of influenza and other respiratory viruses: molecular diagnosis, virus isolation and immunological assays Read more...
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 Read more...
กิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๔” Read more...
คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการ “เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60” (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next