ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาจนถึง 31 พฤษภาคม 2561 Read more...
ประกาศกำหนดการของทางวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 Read more...
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่าคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม “NMC Academic Service for Social” ณ วัดภูเขาลาด จังหวัดนครราชสีมา Read more...
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 พบเหล่าคณาจารย์จากคณะวิทยาศา่สตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
โครงการมหกรรมเสริมสุขภาพปรับสมดุลชีวิตยุค 4.0 ด้วยดนตรี กีฬา และความรัก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา Read more...
นิทรรศการ Mega Academic Fair & Open House 2018 ณ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมายังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 2561 Read more...
สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรายชื่อสถาบันผลิตฯ ที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 Read more...
ท่าน อ.ดร.สราวุธ สายจันมา รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง การเตรียมการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO15189, 15190 ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ รพ.วิชัยเวช วันที่ 27-28 มกราคม 2561 Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) Read more...

หน้า    Prev  1   2   3   4   5   Next